Navigace

Obsah

FINANČNÍ SBÍRKA POSTIŽENÝM OBCÍM JIŽNÍ MORAVY

Obec Lipůvka zahájila okamžitou pomoc lidem z obcí postižených tornádem. V současné době již nemají obce zájem o materiální pomoc jako balenou pitnou vodu, oblečení, hračky, potraviny a energetické tyčinky,…. . Nejlepší forma pomoci je nyní finanční sbírka, kterou bychom za Obec Lipůvku předali. O konkrétním využití všech 100% prostředků budete informování. Na který konkrétní účel budou prostředky použity, bude rozhodovat aktuální situace (potřeba) v zasažených obcích v koordinaci s krizovým štábem Jihomoravského kraje..

 

 Pokud chcete přispět i Vy pošlete libovolnou částku na transparentní účet u Komerční banky, a.s., který založila Obec Lipůvka pouze pro tuto událost:

Transparentní účet č. 123–4552390287/0100

Zastupitelstvo obce na svém zasedání projedná finanční pomoc za Obec Lipůvka.

Pokud chcete pomoci obyvatelům obcí zasaženým tornádem i jinak, kontaktujte krizovou linku jihomoravského kraje -  https://www.jmk.cz/content/20319

 

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-4552390287

 

logo

Nakládání s odpady v obci Lipůvka 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předmětem podpory je pořízení sběrných nádob na tříděný odpad a doplňkové vybavení pro komplexní systém svozu jak nádob, tak i nově z pytlového sběru v obci Lipůvka. Realizací tohoto projektu dejde ke snížení produkce odpadů o cca 67,391 t/rok. 

Celkové způsobilé výdaje : 1 553 970 Kč

dotace EU : 1 320 875 Kč (85%)

příspěvek příjemce dotace podpory : 233 095 Kč (15%)

datum reaslizace projektu : 13.11.2018

datum ukončení projektu : 31.5.2019

řídící orgán : Ministerstvo životního prostředí

zprostředkující subjekt : Státní fond životního prostředí ČR

příjemce dotace : Obec Lipůvka 

loga


 


logo

Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Lipůvka
reg. č. projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001039

Cílem projektu je dosažení vyšší ochrany života a zdraví osob a majetku v
exponovaném území. Cílů projektu bude dosaženo pořízením nové velkokapacitní
požární cisterny na vodu.

Celkový rozpočet projektu: 7 619 975,00
Výše dotace: 6 857 977,50

Realizace projektu: 2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 


 

 

 

První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat, že sem proniklo poměrně brzy i křesťanství, a to již v době, kdy ještě byla na Moravě živá cyrilometodějská tradice. Nasvědčuje tomu kostelík sv.Klimenta, který stával na návrší asi 1,5 km jihozápadně od Lipůvka. Kostel byl za reforem Josefa II. Roku 1787 zrušen. Farním kostelem Lipůvka zůstal až do roku 1750, kdy byl postaven v obci současný kostel sv.Cecílie.