Navigace

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Lipůvka
 • 2. Důvod a způsob založení

  Obec Lipůvka vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 jako územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12.11.2000 nahrazen zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů.

  Obec je právnická osoba zastoupená starostou obce, má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně, dle vlastního rozpočtu, za podmínek stanovených zvláštními zákony.

   

  Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti rozhoduje zastupitelstvo obce.

   

  Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí obec řídí zákony a obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

   

  Orgány obce                          : zastupitelstvo obce, starosta a obecní úřad.

  Orgány zastupitelstva           : kontrolní výbor, finanční výbor

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Lipůvka 146
  679 22 Lipůvka
  Telefon: 516 431 502
  Telefon: 516 431 528
  Fax: 516 431 528
  E-mail: starosta@lipuvka.eu
  E-mail: obecniurad@lipuvka.eu
  E-mail: ucetni@lipuvka.eu
  WWW: lipuvka.eu
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   Lipůvka 146
   679 22 Lipůvka
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Lipůvka 146
   679 22 Lipůvka
  • 4.3. Úřední hodiny
   pondělí8:00 - 11:3012:30 - 17:00
   středa8:00 - 11:3012:30 - 17:00
  • 4.4. Telefonní čísla
   516 431 502
   516 431 528
  • 4.5. Čísla faxu
   516 431 528
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   lipuvka.eu
  • 4.7. Adresa e-podatelny
   podatelna.lipuvka@tiscali.cz
  • 4.8. Další elektronické adresy
   starosta@lipuvka.eu
   obecniurad@lipuvka.eu
   ucetni@lipuvka.eu
 • 5. Bankovní spojení
  KB Blansko: 3722631/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6.
  00280569
 • 7. DIČ
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o poskytnutí informace se podává ústně (v úřední hodiny na obecním úřadě) nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
  V případě, že je žádost podána ústně a zástupce obecního úřadu, který žádost přijal ji ústně vyřídí, neprovádí se o vyřízení žádosti písemný záznam.
  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Źádosti a podání se přijímají na obecním úřadě v úředních hodinách. V případě písemné žádosti nebo dalších podání (včetně žádostí a podání podaných elektronickou poštou nebo faxem), musí obsahovat minimálně tyto náležitosti :
  - komu je žádost podána
  - co je konkrétně požadováno
  - kdo žádost podává

 • 11. Opravné prostředky

  V případech, kdy Obecní úřad Lipůvka vede správní řízení podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je odvolacím orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí Obecního úřadu Lipůvka Krajský úřad Jihomoravského kraje.
  Odvolání proti rozhodnutí může podat účastník řízení zpravidla do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím Obecního úřadu Lipůvka.

 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz
 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 14.2. Vydané právní předpisy
   Obec Lipůvka vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

    

   Sazebník úhrad za poskytování informací.doc

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 16.2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Lipůvka poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy

  výr. zpráva 2005 Staženo: 196x | Datum vložení: 27.01.2016

  výr. zpráva 2006 Staženo: 222x | Datum vložení: 27.01.2016

  výr. zpráva 2007 Staženo: 236x | Datum vložení: 27.01.2016

  výr. zpráva 2008 Staženo: 233x | Datum vložení: 27.01.2016

  výr. zpráva 2009 Staženo: 220x | Datum vložení: 27.01.2016

  výr. zpráva 2010 Staženo: 220x | Datum vložení: 27.01.2016

  výr. zpráva 2011 Staženo: 223x | Datum vložení: 27.01.2016

  výr. zpráva 2012 Staženo: 214x | Datum vložení: 27.01.2016

  výr. zpráva 2013 Staženo: 218x | Datum vložení: 27.01.2016

  výr. zpráva 2014 Staženo: 244x | Datum vložení: 27.01.2016

  výr. zpráva 2015 Staženo: 254x | Datum vložení: 04.04.2016

  výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 139x | Datum vložení: 23.01.2017

  výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 81x | Datum vložení: 22.01.2018

 • Poskytnuté informace