Menu
Obec Lipůvka
Obec Lipůvka

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Lipůvka

Obec Lipůvka vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 jako územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12.11.2000 nahrazen zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů.

Obec je právnická osoba zastoupená starostou obce, má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně, dle vlastního rozpočtu, za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti rozhoduje zastupitelstvo obce.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí obec řídí zákony a obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Orgány obce: zastupitelstvo obce, starosta a obecní úřad.

Orgány zastupitelstva: kontrolní výbor, finanční výbor

Lipůvka 146
679 22 Lipůvka
Telefon: +420 516 431 502
Telefon: +420 516 431 528
E-mail: starosta@lipuvka.eu
E-mail: obecniurad@lipuvka.eu
E-mail: ucetni@lipuvka.eu
WWW: lipuvka.eu
ID Datové schránky: g53bc2x
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Lipůvka 146
  679 22 Lipůvka
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Lipůvka 146
  679 22 Lipůvka
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:3012:30 – 17:00
  středa8:00 – 11:3012:30 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: g53bc2x
KB Blansko: 3722631/0100 (Komerční banka, a.s.)
ČS Blansko: 1361457369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00280569
DIČ:

Žádosti o poskytnutí informace se podává ústně (v úřední hodiny na obecním úřadě) nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
V případě, že je žádost podána ústně a zástupce obecního úřadu, který žádost přijal ji ústně vyřídí, neprovádí se o vyřízení žádosti písemný záznam.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Źádosti a podání se přijímají na obecním úřadě v úředních hodinách. V případě písemné žádosti nebo dalších podání (včetně žádostí a podání podaných elektronickou poštou nebo faxem), musí obsahovat minimálně tyto náležitosti :
- komu je žádost podána
- co je konkrétně požadováno
- kdo žádost podává

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Lipůvka vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad za poskytování informací.doc (21 kB)

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Lipůvka poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 39 kB
Staženo: 38×
Vloženo: 15. 1. 2024

výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 39 kB
Staženo: 101×
Vloženo: 30. 1. 2023

výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 39 kB
Staženo: 152×
Vloženo: 20. 1. 2022

výroční zpráva za rok 2020

výroční zpráva za rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 27,93 kB
Staženo: 395×
Vloženo: 1. 2. 2021

výroční zpráva za rok 2019

Xerox Scan_03022020163012.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 28,03 kB
Staženo: 632×
Vloženo: 3. 2. 2020

výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 38,5 kB
Staženo: 704×
Vloženo: 22. 1. 2019

výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 38 kB
Staženo: 787×
Vloženo: 22. 1. 2018

výroční zpráva za rok 2016

výroční zpráva za rok 2016.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 37,5 kB
Staženo: 947×
Vloženo: 23. 1. 2017

výr. zpráva 2014

výr. zpráva 2014.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33,5 kB
Staženo: 1,023×
Vloženo: 27. 1. 2016

výr. zpráva 2013

výr. zpráva 2013.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29,5 kB
Staženo: 1,001×
Vloženo: 27. 1. 2016

výr. zpráva 2012

výr. zpráva 2012.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29,5 kB
Staženo: 1,068×
Vloženo: 27. 1. 2016

výr. zpráva 2011

výr. zpráva 2011.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29,5 kB
Staženo: 1,123×
Vloženo: 27. 1. 2016

výr. zpráva 2010

výr. zpráva 2010.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29,5 kB
Staženo: 1,182×
Vloženo: 27. 1. 2016

výr. zpráva 2009

výr. zpráva 2009.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32 kB
Staženo: 1,247×
Vloženo: 27. 1. 2016

výr. zpráva 2008

výr. zpráva 2008.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32 kB
Staženo: 1,344×
Vloženo: 27. 1. 2016

výr. zpráva 2007

výr. zpráva 2007.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB
Staženo: 1,422×
Vloženo: 27. 1. 2016

výr. zpráva 2006

výr. zpráva 2006.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32 kB
Staženo: 1,561×
Vloženo: 27. 1. 2016

výr. zpráva 2005

výr. zpráva 2005.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32 kB
Staženo: 1,642×
Vloženo: 27. 1. 2016

výr. zpráva 2015

výr. zpráva 2015.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33,5 kB
Staženo: 1,000×
Vloženo: 4. 4. 2016
Formuláře nejsou k dispozici.

V případech, kdy Obecní úřad Lipůvka vede správní řízení podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je odvolacím orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí Obecního úřadu Lipůvka Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Odvolání proti rozhodnutí může podat účastník řízení zpravidla do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím Obecního úřadu Lipůvka.

Informace, které se Vám budou hodit

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rezervační systém

Rezervační systém
Pronájmy OU
Pronájmy sportoviště

Rezervační systém

Fotogalerie

Nejnovější fotogalerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat

Dotace

Obec Lipůvka